Hova fordulhat a szülő magatartási zavar esetén?

2020. 11. 19.
Szerző: Szimpatika
|
Kisgyermekkorban a szülőkön kívül a védőnő, a gyermekorvos és a pedagógusok állnak a legszorosabb kapcsolatban a családokkal. Ők azok, akik a vizsgálatok, ill. a tanácsadás során észlelhetik a normál fejlődéstől való esetleges eltéréseket, és kezdeményezhetnek bizonyos vizsgálatokat.

Amennyiben felmerül annak a lehetősége, hogy a gyermeknél magatartási, beilleszkedési, esetleg tanulási zavar áll fenn, megfogalmazódik a kérdés a szülőben, hogy hová fordulhat a probléma kivizsgálása, kezelése érdekében.

Amennyiben akár lelki problémák, akár valamilyen részképességgel kapcsolatos zavarok állnak fenn, ezek nagyban megnehezíthetik a gyermek beilleszkedését, megfelelő tanulmányi előmenetelét. Ezért nagyon fontos, hogy a tünetek mögött megbúvó problémát kivizsgálják.

A fenti problémák kivizsgálására és a szükséges fejlesztések biztosítására kiépült intézményrendszer áll rendelkezésre hazánkban, a pedagógiai szakszolgálat intézmény keretén belül.

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat keretén belül egyrészt:

– kerületenként találhatóak Pedagógiai Szakszolgálati tagintézmények (Nevelési tanácsadó),
– 4 Főváros Szakértői Bizottság,
– 1 Beszédjavító tagintézmény
– 4 országos illetékességű beszéd / látás / hallás / mozgásvizsgáló szakértői bizottság
– 1 Pályaválasztási Tagintézmény

Megyénként találhatóak Megyei Szakértői Bizottságok, ill. megyén belül, járásonként Pedagógiai Szakszolgálati Tagintézmények (Nevelési tanácsadók).

A pedagógiai szakszolgálattól a gyermek vizsgálatát kérheti a szülő, ill. a gyermeket ellátó oktatási intézmény, a szülő beleegyezésével. Vizsgálat indítható még hivatalból, hatósági megkeresésre is. A pedagógiai szakszolgálatokban különböző szakemberek vizsgálhatják a gyermeket a probléma típusának megfelelően: orvos, pedagógus, fejlesztő pedagógus, pszichológus, konduktor, gyógypedagógus.

A pedagógiai szakszolgálatok tevékenységei:

– Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás. Feladata a komplex koragyermekkori intervenció és prevenció: a gyermek fejlődésének elősegítése, gyógypedagógiai fejlesztés, mozgásfejlesztés, pszichológiai segítségnyújtás, tanácsadás, a család kompetenciáinak erősítése. A korai fejlesztés és gondozás megkezdésére a szakértői bizottság tesz javaslatot 3 éves kor előtt. Három éves kor fölött a gyermek akkor vehet részt korai fejlesztésben és gondozásban, ha a szakértői bizottság véleménye alapján nem kapcsolódhat be az óvodai nevelésbe.
– Fejlesztő nevelés: komplex gyógypedagógiai fejlesztés, a szülő bevonásával, a szülő részére tanácsadás nyújtásával.
– Szakértői bizottsági tevékenység: keretében az intézmény szakértői bizottsága a gyermek, a tanuló komplex pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, továbbá szükség szerint orvosi, sajátos nevelési igény gyanúja esetén komplex pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, orvosi vizsgálat alapján szakértői véleményt készít.

A szakértői véleményt a szakértő bizottság több célból készítheti el:

• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása céljából,
• a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása céljából,
• a sajátos nevelési igény – a mozgásszervi-, az érzékszervi- (látási-, hallási-), az értelmi, a beszédfogyatékosság, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén a halmozott fogyatékosság, az autizmus spektrum zavar vagy az egyéb pszichés fejlődési zavar: súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar – megállapítása vagy kizárása céljából,
• sajátos nevelési igényű tanuló esetében az érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeként meghatározott közösségi szolgálat teljesítésére vonatkozó kötelezettség alóli mentesítés céljából,
• a tankötelezettség meghosszabbításának céljából.

A szakértői vizsgálat lehet az aktuális állapot feltárására irányuló vizsgálat, valamint a fejlődést nyomon követő felülvizsgálat.

Vizsgálatot követően:

A szakértői bizottság által összeállított intézményjegyzék alapján tájékoztatja a szülőt azokról a lehetőségekről, amelyek alapján sajátos nevelési igényű (SNI) gyermeke megfelelő ellátásban, oktatásban, fejlesztésben részesülhet. A köznevelési intézményt a szülő választja ki a szakértői bizottság által javasolt intézmények közül. A szakértői bizottság javaslatot tesz a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló ellátására, és meghatározza a szükséges fejlesztéseket.

A gyermek, tanuló érdekében a járási hivatal kötelezheti a szülőt, hogy gyermekével jelenjen meg szakértői vizsgálaton, továbbá a szakértői vélemény alapján gyermekét a megfelelő nevelési-oktatási intézménybe írassa be.

A gyermek, tanuló ellátására a szakértői véleményben foglaltak szerint akkor kerülhet sor, ha az abban foglaltakkal a kiskorú tanuló esetén a szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló egyetért. Amennyiben a szakértői véleményben foglaltakkal a szülő, a tanuló nem ért egyet, a szakértői bizottság köteles erről a tényről a gyermek lakó-, ill. tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt tájékoztatni. A járási hivatalnál a szakértői vélemény felülvizsgálatát kezdeményezheti a szülő, ill. a nagykorú tanuló is.

– Nevelési tanácsadás feladata:

• a szülővel az első problémafeltáró beszélgetés lebonyolítása, a gyermek viselkedésének, szociális érettségének felmérése, tanácsadásban részesítés
• segítség nyújtása a gyermek családi-, és óvodai neveléséhez, a tanuló iskolai neveléséhez és oktatásához
• pszichés állapot feltárását célzó vizsgálat végzése,
• prevenciós tevékenység
• pedagógiai, pszichológiai támogatást, fejlesztést, terápiás gondozást nyújt a gyermeknek, a tanulónak, támogatja a család nevelő-, a pedagógus nevelő és oktató munkáját, szükség esetén segíti a nevelési-oktatási intézmények és a család kapcsolattartását.

Komplex pszichológiai és gyógypedagógiai ellátás keretében:

• folyamatdiagnosztikai célú pszichológiai, gyógypedagógiai-pedagógiai vizsgálatot, valamint gondozást végez,
• terápiás ellátást, korrektív megsegítést nyújt,
• a gyermek, a tanuló fejlesztése során az állapotára irányuló változásokat értékeli,
• pszichológiai, gyógypedagógiai, pedagógiai tanácsadást biztosít, és konzultációs lehetőséget nyújt a szülők, pedagógusok részére

– A logopédiai ellátás feladata a beszédindítás, a hang- beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson.
– Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás feladata a tanuló adottságainak, tanulási képességének, irányultságának szakszerű vizsgálata, és ennek eredményeképpen iskolaválasztás ajánlása
– Konduktív pedagógiai ellátás feladata a központi idegrendszeri sérültek (mozgássérültek) konduktív nevelése, fejlesztése és gondozása
– Gyógytestnevelés feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi vizsgálat gyógytestnevelésre utalja
– Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás feladata a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok munkájának összefogása és segítése
– Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

Mit takar az SNI?

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti. A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti. A tankötelezettség meghosszabbításáról a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az iskola igazgatója dönt.

Mit jelent a BTM?

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek.

Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása:

Az SNI-s gyermeknek, tanulónak joga, hogy állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint.
Ha a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, fejlesztő pedagógiai ellátásra jogosult. A fejlesztő pedagógiai ellátás a nevelési tanácsadás, valamint az oktatási intézmény keretén belül valósítható meg.
Az értelmi fogyatékos gyermek, tanuló óvodai nevelése, iskolai nevelés-oktatása gyógypedagógiai intézményben történik.

A vizsgálatok első színtere általában a Pedagógiai Szakszolgálat (Nevelési tanácsadó), ahol, ha felmerül az SNI gyanúja, akkor továbbítják a gyermek vizsgálati anyagát a Fővárosi, ill. megyei szintű Szakértői Bizottsághoz, ahol kérik a gyermek vizsgálatát az SNI megállapítása vagy elvetése érdekében, valamint a szükséges fejlesztések megállapítását. Érzékszervi fogyatékosság fennállása esetén szükséges a fogyatékossági területnek megfelelő szakorvosi vizsgálat, autizmus, ill. pszichés fejlődési zavar esetén gyermekpszichiátriai vizsgálat is.

Forrás: gyogyhirek.hu

ADVENTI AJÁNDÉK

Még sok adventi érdekességgel és meglepetéssel készülünk olvasóinknak...

Decemberi „esküvő” kvíz

Ha decemberben kitölti esküvői kvízünket, megnyerheti a lovasi Márffy Ház 25%-os kedvezményét, amelyet kifejezetten olyan pároknak kínálnak fel, akik még keresik a tökéletes helyszínt: a gyönyörű, Veszprém megyei településen meseszerű környezetben várják a párokat és a násznépet!

 

Játszom » Mi ez a játék? Részletek és szabályok »

A nyitólapról ajánljuk

#KORONAVÍRUS

Fertőzött:
221 073
Kórházban:
7 884
Elhunyt:
4 977
Tesztek:
1 653 780
Magyarországi adatok – Legutolsó frissítés dátuma: 2020.12.01. 09:00
Decemberi akció

Otrivin Rapid 1 mg/ml adagoló oldatos orrspray

10 ml

1 920 Ft

192 Ft/ml
Vény nélkül kapható gyógyszer

Magnézium Béres 375 mg + B6 filmtabletta

30 db

1 850 Ft

61,7 Ft/db
Vény nélkül kapható gyógyszer

Algoflex Izom + Ízület retard kemény kapszula

20 db

1 800 Ft

90 Ft/db
Vény nélkül kapható gyógyszer

Tebofortan® 120 mg filmtabletta

30 db

4 390 Ft

146,3 Ft/db
Vény nélkül kapható gyógyszer

D3-vitamin Béres 1600 NE tabletta

90 db

2 150 Ft

23,9 Ft/db
Vény nélkül kapható gyógyszer

Neo Citran belsőleges por felnőtteknek

10 tasak

2 260 Ft

226 Ft/tasak
Vény nélkül kapható gyógyszer

Strepfen® DIREKT 16,2 mg/ml szájnyálkahártyán alkalmazott oldatos spray

15 ml

2 430 Ft

162 Ft/ml
Vény nélkül kapható gyógyszer

Cationorm® Emulziós szemcsepp

10 ml

2 530 Ft

253 Ft/ml
Gyógyászati segédeszköz*

Proliver tabletta

30 db

1 242 Ft

41,5 Ft/db
Étrend-kiegészítő készítmény**

Rubophen 500 mg tabletta

20 db

1 390 Ft

69,5 Ft/db
Vény nélkül kapható gyógyszer

Mucopront 375 mg kemény kapszula

50 db

2 170 Ft

43,4 Ft/db
Vény nélkül kapható gyógyszer

Sinupret® forte bevont tabletta

20 db

2 660 Ft

133 Ft/db
Vény nélkül kapható gyógyszer

Nicorette® Quickspray 1 mg/adag szájnyálkahártyán alkalmazott oldatos spray

13,2 ml

3 960 Ft

300 Ft/ml
Vény nélkül kapható gyógyszer

Advil® Ultra Forte lágy kapszula

16 db

2 060 Ft

128,8 Ft/db
Vény nélkül kapható gyógyszer

ACC® LONG 600 mg pezsgőtabletta

10 db

2 110 Ft

211 Ft/db
Vény nélkül kapható gyógyszer

Robitussin™ Antitussicum szirup

100 ml

1 740 Ft

17,4 Ft/ml
Vény nélkül kapható gyógyszer

Novo C plus Liposzómális C-vitamin lágykapszula

60 db

3 490 Ft

58,2 Ft/db
Étrend-kiegészítő készítmény**

Mebucain® Mint 2 mg/1mg szopogató tabletta

20 db

1 520 Ft

76 Ft/db
Vény nélkül kapható gyógyszer

Elinix® probiotikum kemény kapszula

28 db

2 780 Ft

99,3 Ft/db
Vény nélkül kapható gyógyszer

Ambroxol-TEVA 3 mg/ml szirup szájfecskendővel

100 ml

1 680 Ft

16,8 Ft/ml
Vény nélkül kapható gyógyszer

Dipankrin® Optimum 120 mg gyomornedv-ellenálló filmtabletta

60 db

1 990 Ft

33,2 Ft/db
Vény nélkül kapható gyógyszer

Centrum® Nőknek 50+ A-tól Z-ig® multivitamin

30 db

2 990 Ft

99,7 Ft/db
Étrend-kiegészítő készítmény**

Gaviscon borsmenta ízű rágótabletta

48 db

2 080 Ft

43,3 Ft/db
Vény nélkül kapható gyógyszer

Stodal® Neo szirup

200 ml

1 820 Ft

9,1 Ft/ml
Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott terápiás javallat nélkül
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
* A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
** Étrend-kiegészítő, nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

Friss cikkeink

Hírlevél feliratkozás

A hírlevélküldő szolgáltatás – rajtunk kívülálló okok miatt – nem támogatja a Freemail-es és Citromail-es címeket, hibák léphetnek fel!
Kérjük, használjon más e-mail szolgáltatót (pl: gmail.com)!
Az űrlap kitöltése, az adatok megadása önkéntes.

Aktuális magazinunk

Magazin címlap Már elérhető a a Szimpatika magazin 2020. decemberi száma!

Ingyenes magazinunkat kérje gyógyszerészétől a Szimpatika emblémával ellátott gyógyszertárakban! A korábbi számokat ide kattintva érheti el