Hova fordulhat a szülő magatartási zavar esetén?

2020. 11. 19.
Szerző: Szimpatika
|
Kisgyermekkorban a szülőkön kívül a védőnő, a gyermekorvos és a pedagógusok állnak a legszorosabb kapcsolatban a családokkal. Ők azok, akik a vizsgálatok, ill. a tanácsadás során észlelhetik a normál fejlődéstől való esetleges eltéréseket, és kezdeményezhetnek bizonyos vizsgálatokat.

Amennyiben felmerül annak a lehetősége, hogy a gyermeknél magatartási, beilleszkedési, esetleg tanulási zavar áll fenn, megfogalmazódik a kérdés a szülőben, hogy hová fordulhat a probléma kivizsgálása, kezelése érdekében.

Amennyiben akár lelki problémák, akár valamilyen részképességgel kapcsolatos zavarok állnak fenn, ezek nagyban megnehezíthetik a gyermek beilleszkedését, megfelelő tanulmányi előmenetelét. Ezért nagyon fontos, hogy a tünetek mögött megbúvó problémát kivizsgálják.

A fenti problémák kivizsgálására és a szükséges fejlesztések biztosítására kiépült intézményrendszer áll rendelkezésre hazánkban, a pedagógiai szakszolgálat intézmény keretén belül.

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat keretén belül egyrészt:

– kerületenként találhatóak Pedagógiai Szakszolgálati tagintézmények (Nevelési tanácsadó),
– 4 Főváros Szakértői Bizottság,
– 1 Beszédjavító tagintézmény
– 4 országos illetékességű beszéd / látás / hallás / mozgásvizsgáló szakértői bizottság
– 1 Pályaválasztási Tagintézmény

Megyénként találhatóak Megyei Szakértői Bizottságok, ill. megyén belül, járásonként Pedagógiai Szakszolgálati Tagintézmények (Nevelési tanácsadók).

A pedagógiai szakszolgálattól a gyermek vizsgálatát kérheti a szülő, ill. a gyermeket ellátó oktatási intézmény, a szülő beleegyezésével. Vizsgálat indítható még hivatalból, hatósági megkeresésre is. A pedagógiai szakszolgálatokban különböző szakemberek vizsgálhatják a gyermeket a probléma típusának megfelelően: orvos, pedagógus, fejlesztő pedagógus, pszichológus, konduktor, gyógypedagógus.

A pedagógiai szakszolgálatok tevékenységei:

– Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás. Feladata a komplex koragyermekkori intervenció és prevenció: a gyermek fejlődésének elősegítése, gyógypedagógiai fejlesztés, mozgásfejlesztés, pszichológiai segítségnyújtás, tanácsadás, a család kompetenciáinak erősítése. A korai fejlesztés és gondozás megkezdésére a szakértői bizottság tesz javaslatot 3 éves kor előtt. Három éves kor fölött a gyermek akkor vehet részt korai fejlesztésben és gondozásban, ha a szakértői bizottság véleménye alapján nem kapcsolódhat be az óvodai nevelésbe.
– Fejlesztő nevelés: komplex gyógypedagógiai fejlesztés, a szülő bevonásával, a szülő részére tanácsadás nyújtásával.
– Szakértői bizottsági tevékenység: keretében az intézmény szakértői bizottsága a gyermek, a tanuló komplex pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, továbbá szükség szerint orvosi, sajátos nevelési igény gyanúja esetén komplex pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, orvosi vizsgálat alapján szakértői véleményt készít.

A szakértői véleményt a szakértő bizottság több célból készítheti el:

• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása céljából,
• a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása céljából,
• a sajátos nevelési igény – a mozgásszervi-, az érzékszervi- (látási-, hallási-), az értelmi, a beszédfogyatékosság, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén a halmozott fogyatékosság, az autizmus spektrum zavar vagy az egyéb pszichés fejlődési zavar: súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar – megállapítása vagy kizárása céljából,
• sajátos nevelési igényű tanuló esetében az érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeként meghatározott közösségi szolgálat teljesítésére vonatkozó kötelezettség alóli mentesítés céljából,
• a tankötelezettség meghosszabbításának céljából.

A szakértői vizsgálat lehet az aktuális állapot feltárására irányuló vizsgálat, valamint a fejlődést nyomon követő felülvizsgálat.

Vizsgálatot követően:

A szakértői bizottság által összeállított intézményjegyzék alapján tájékoztatja a szülőt azokról a lehetőségekről, amelyek alapján sajátos nevelési igényű (SNI) gyermeke megfelelő ellátásban, oktatásban, fejlesztésben részesülhet. A köznevelési intézményt a szülő választja ki a szakértői bizottság által javasolt intézmények közül. A szakértői bizottság javaslatot tesz a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló ellátására, és meghatározza a szükséges fejlesztéseket.

A gyermek, tanuló érdekében a járási hivatal kötelezheti a szülőt, hogy gyermekével jelenjen meg szakértői vizsgálaton, továbbá a szakértői vélemény alapján gyermekét a megfelelő nevelési-oktatási intézménybe írassa be.

A gyermek, tanuló ellátására a szakértői véleményben foglaltak szerint akkor kerülhet sor, ha az abban foglaltakkal a kiskorú tanuló esetén a szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló egyetért. Amennyiben a szakértői véleményben foglaltakkal a szülő, a tanuló nem ért egyet, a szakértői bizottság köteles erről a tényről a gyermek lakó-, ill. tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt tájékoztatni. A járási hivatalnál a szakértői vélemény felülvizsgálatát kezdeményezheti a szülő, ill. a nagykorú tanuló is.

– Nevelési tanácsadás feladata:

• a szülővel az első problémafeltáró beszélgetés lebonyolítása, a gyermek viselkedésének, szociális érettségének felmérése, tanácsadásban részesítés
• segítség nyújtása a gyermek családi-, és óvodai neveléséhez, a tanuló iskolai neveléséhez és oktatásához
• pszichés állapot feltárását célzó vizsgálat végzése,
• prevenciós tevékenység
• pedagógiai, pszichológiai támogatást, fejlesztést, terápiás gondozást nyújt a gyermeknek, a tanulónak, támogatja a család nevelő-, a pedagógus nevelő és oktató munkáját, szükség esetén segíti a nevelési-oktatási intézmények és a család kapcsolattartását.

Komplex pszichológiai és gyógypedagógiai ellátás keretében:

• folyamatdiagnosztikai célú pszichológiai, gyógypedagógiai-pedagógiai vizsgálatot, valamint gondozást végez,
• terápiás ellátást, korrektív megsegítést nyújt,
• a gyermek, a tanuló fejlesztése során az állapotára irányuló változásokat értékeli,
• pszichológiai, gyógypedagógiai, pedagógiai tanácsadást biztosít, és konzultációs lehetőséget nyújt a szülők, pedagógusok részére

– A logopédiai ellátás feladata a beszédindítás, a hang- beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson.
– Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás feladata a tanuló adottságainak, tanulási képességének, irányultságának szakszerű vizsgálata, és ennek eredményeképpen iskolaválasztás ajánlása
– Konduktív pedagógiai ellátás feladata a központi idegrendszeri sérültek (mozgássérültek) konduktív nevelése, fejlesztése és gondozása
– Gyógytestnevelés feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi vizsgálat gyógytestnevelésre utalja
– Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás feladata a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok munkájának összefogása és segítése
– Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

Mit takar az SNI?

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti. A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti. A tankötelezettség meghosszabbításáról a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az iskola igazgatója dönt.

Mit jelent a BTM?

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek.

Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása:

Az SNI-s gyermeknek, tanulónak joga, hogy állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint.
Ha a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, fejlesztő pedagógiai ellátásra jogosult. A fejlesztő pedagógiai ellátás a nevelési tanácsadás, valamint az oktatási intézmény keretén belül valósítható meg.
Az értelmi fogyatékos gyermek, tanuló óvodai nevelése, iskolai nevelés-oktatása gyógypedagógiai intézményben történik.

A vizsgálatok első színtere általában a Pedagógiai Szakszolgálat (Nevelési tanácsadó), ahol, ha felmerül az SNI gyanúja, akkor továbbítják a gyermek vizsgálati anyagát a Fővárosi, ill. megyei szintű Szakértői Bizottsághoz, ahol kérik a gyermek vizsgálatát az SNI megállapítása vagy elvetése érdekében, valamint a szükséges fejlesztések megállapítását. Érzékszervi fogyatékosság fennállása esetén szükséges a fogyatékossági területnek megfelelő szakorvosi vizsgálat, autizmus, ill. pszichés fejlődési zavar esetén gyermekpszichiátriai vizsgálat is.

Forrás: gyogyhirek.hu

Nyereményjátékok

Megfejtő

Kalandozzon velünk, legyen Ön is Megfejtő!

»

Kvíz

Olvassa el a Szimpatika magazint és válaszoljon a kérdésekre!

»

Tematikus kvíz

Böngésszen a honlap cikkei között és válaszoljon a kérdésekre!

»

Facebook játék

Egy könnyű kérdés – egy fantasztikus nyeremény

»

A nyitólapról ajánljuk

#KORONAVÍRUS

Augusztusi akció

Octenisept külsőleges oldat

50 ml

2 199 Ft

44 Ft/ml
Vény nélkül kapható gyógyszer

Béres Porcerő FORTE filmtabletta

90 db

6 399 Ft

71,1 Ft/db
Étrend-kiegészítő készítmény**

Neogranormon kenőcs

100 g

2 999 Ft

30 Ft/g
Vény nélkül kapható gyógyszer

Cataflam Dolo Rapid 25 mg lágy kapszula

20 db

2 699 Ft

135 Ft/db
Vény nélkül kapható gyógyszer

Imunoglukan P4H Junior szirup

120 ml

5 199 Ft

43,3 Ft/ml
Étrend-kiegészítő készítmény**

Saballo Complex lágy kapszula

60 db

4 299 Ft

71,7 Ft/db
Étrend-kiegészítő készítmény**

AkusTone fülspray

15 ml

2 149 Ft

143,3 Ft/ml
Gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz*

Bánó fokhagyma galagonya fagyöngy kapszula

100 db

3 599 Ft

36 Ft/db
Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény

Naturland Inno Rheuma krém

70 g

1 549 Ft

22,1 Ft/g
Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény

Reparon® Herbal végbélkenőcs

25 g

2 199 Ft

88 Ft/g
Gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz*

Revalid® Hair Complex étrend-kiegészítő kapszula

60 db

5 499 Ft

91,7 Ft/db
Étrend-kiegészítő készítmény**

Proenzi® Intensive tabletta

60 + 30 db

5 399 Ft

60 Ft/db
Étrend-kiegészítő készítmény**

Voltaren Dolo 25 mg bevont tabletta

20 db

2 299 Ft

115 Ft/db
Vény nélkül kapható gyógyszer

Blend-a-dent Premium Plus protézisrögzítő krém

40 g

1 199 Ft

30 Ft/g
Orvostechnikai eszköz*

Diclac Dolo 50 mg/g gél

50 g

1 499 Ft

30 Ft/g
Vény nélkül kapható gyógyszer

Rhinospray plus 1,265 mg/ml oldatos orrspray

10 ml

2 149 Ft

214,9 Ft/ml
Vény nélkül kapható gyógyszer

Neo Citran megfázásra és köhögésre kemény kapszula

16 db

2 049 Ft

128,1 Ft/db
Vény nélkül kapható gyógyszer

Urostemol Femina kemény kapszula

40 db

3 899 Ft

97,5 Ft/db
Vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer***

Hydrominum tabletta

30 db

2 499 Ft

83,3 Ft/db
Étrend-kiegészítő készítmény**

Calcium-D-Sandoz 600 mg/400 NE pezsgőtabletta

20 db

1 549 Ft

77,5 Ft/db
Vény nélkül kapható gyógyszer

Visine® Classic 0,5 mg/ml oldatos szemcsepp

15 ml

1 899 Ft

126,6 Ft/ml
Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer

Lordestin® Akut 5 mg filmtabletta

30 db

1 499 Ft

50 Ft/db
Vény nélkül kapható gyógyszer

Cartidol 100 mg/g gél

50 g

1 499 Ft

30 Ft/g
Vény nélkül kapható gyógyszer
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
* A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
** Étrend-kiegészítő, nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.
*** Hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul.

Friss cikkeink

Hírlevél feliratkozás

A hírlevélküldő szolgáltatás – rajtunk kívülálló okok miatt – nem támogatja a Freemail-es és Citromail-es címeket, hibák léphetnek fel!
Kérjük, használjon más e-mail szolgáltatót (pl: gmail.com)!
Az űrlap kitöltése, az adatok megadása önkéntes.

Aktuális magazinunk

Magazin címlap Már elérhető a a Szimpatika magazin 2021. augusztusi száma!

Ingyenes magazinunkat kérje gyógyszerészétől a Szimpatika emblémával ellátott gyógyszertárakban! A korábbi számokat ide kattintva érheti el